Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Nynäshamns IF Hockey Club

Kallelse Årsmöte 2019
2019-05-03 08:07

Årsmötet  är föreningens högsta beslutande organ årets årsmöte kommer att hållas
Onsdag 19 Juni
Kl 18:00-21:00
Folkets Hall.


Detta är kallelsen till årsmöte. Kallelsen är annonserad på föreningens hemsida samt genom utskick till medlemmar som har mailuppgifter angivna i Sportadmin.

Eventuella motioner måste ha inkommit till styrelsen, styrelsen@nhc.nu senast 2019-06-05.

Ett nytt utskick till medlemmar som har mailuppgifter angivna i Sportadmin kommer att ske senast 2019-06-12.
Utskicket kommer innehålla Föredragslista enligt nedan, eventuella förslag till stadgeändringar, verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget,  styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande.
Föredragslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år kan göras men är inte ett krav;
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;)
e) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

13. Övriga frågor.

 

Följ oss

Huvud Sponsorer
Sponsorer
Samarbetspartners